Δημιουργώντας το σχέδιο παραγωγής σας

Με το HortiBench, ένα σχέδιο παραγωγής καταρτίζεται επιλέγοντας ένα είδος φυτού, ένα ποσό και μία εβδομάδα παραγωγής (και επίσης μία εβδομάδα για το φύτεμα και τη συσκεβασία). Δεδομένου οτι το HortiBench διατηρεί και ανανεώνει συνεχώς πληροφορίες για όλα σας τα είδη, θα γνωρίζει τα χρονικά περιθώρια των φυτών και έτσι θα είναι σε θέση να υπολογίσει την εβδομάδα στην οποία τα φυτά θα είναι διαθέσιμα προς πώληση. Έαν βρίσκετε τον προγραμματισμό αντίστοφα από τους αριθμούς πωλήσεων ευκολότερο, τότε και αυτό είναι πιθανό. Σε αυτή την περίπτωση εισάγετε τον αριθμό των φυτών και την εβδομάδα που θέλετε να είναι έτοιμα για πώληση. Το HortiBench στη συνέχεια θα υπολογίσει την εβδομάδα που πρέπει να τα φυτέψετε. Ο δεύτερος σημαντικός παράγοντας είναι οτι το ποσό των διαθέσιμων για πώληση φυτών θα είναι πιθανότατα μικρότερο από το ποσό που οργανώνεται αρχικά. Αυτός ο παράγοντας απώλειας μπορεί να εισαχθεί για κάθε είδος και χρησιμοποιείται απο το HortiBench για υπολογισμούς, προς τα εμπρός αλλά και αντίστροφους. Ετσι, αν εισάγετε τον αριθμό που θέλετε να έχετε διαθέσιμο προς πώληση, το HortiBench θα σας υπολογίσει με πόσα φυτά πρέπει να αρχίσετε. Όλοι αυτοί οι υπολογισμοί μπορούν να γίνουν για φυτείες ή για οποιαδήποτε μονάδα καλλιέργειας χρησιμοποιείτε. Προγραμματισμοί μέσω του HortiBench μπορούν να γίνουν για οποιαδήποτε περίοδο του έτους. Αυτό σημαίνει οτι μπορείτε να κάνετε βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα σχέδια παραγωγής ξεκινώντας από οποιαδήποτε εβδομάδα του έτους. Όταν έχετε προγραμματίσει όλα τα είδη και ποικιλίες σε μεμονωμένες ομάδες ή με τη χρήση μοντέλων διανομής, τότε έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε το πρόγραμμα της παραγωγής. Η εκτύπωση/έκθεση θα παρουσιάζει όλες τις ποικιλίες που θα πρέπει να δημιουργηθούν για όλες τις εβδομάδες της σεζόν. Μόλις η σεζόν ξεκινήσει, μπορείτε να εκτυπώνετε την εβδομαδιαία έκδοση του προγράμματος παραγωγής η οποία σας παρουσιάζει τα προς δημιουργία μεγέθη για κάθε μία ποικιλία.

Screenshot

Χρησιμοποιώντας πρότυπα διανομής

Αντί να εισάγετε όλα τα δεδομένα για όλες τις ποικιλίες και όλες τις εβδομάδες, το HortiBench προσφέρει έναν ευκολότερο και αποδοτικότερο τρόπο προγραμματισμού. Μπορείτε να ορίσετε εβδομαδιαία μοντέλα διανομής. Αυτά τα μοντέλα έχουν ένα ορισμένο ποσοστό φυτών για κάθε εβδομάδα καλλιέργειας. Για παράδειγμα μπορείτε να καθορίσετε ένα μοντέλο το οποίο προγραμματίζει το 25% των φυτών για τις εβδομάδες 13,14,15 και 16. Έτσι όταν εισαγεται έναν αριθμό φυτών, το μοντέλο διανομής θα διαιρέσει αυτόματα τον αριθμό αυτόν με τις 4 εβδομάδες και θα δημιουργήσει 4 ομάδες οι οποίες θα πελιμβάνουν το ένα τέταρτο η καθεμία. Αυτό μπορεί φυσικά να γίνει με το ποσό της παραγωγής καθώς επίσης και το ποσό που θέλετε έτοιμο για πώληση. Μπορείτε να δημιουργήσετε μοντέλα που διαρούν τα φυτά ομοιόμορφα για όλες τις εβδομάδες της σεζόν, ή ένα μονέλο το οποίο αυξάνει σιγά σιγά το ποσό προς μια συγκεκριμένη εβδομάδα (την Ημέρα της Μητέρας για παράδειγμα). Το HortiBench έχει ένα ευρύ πεδίο εργαλείων για να σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε αυτά τα μοντέλα Στη συνέχεια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα μοντέλα διανομής για οποιαδήποτε ποικιλία ή είδος. Το μόνο που εισάγετε στη συνέχεια είναι ο αριθμός των φυτών που επιθυμείτε να καλλιεργήσετε ολόκληρη τη σεζόν και το HortiBench θα τον διαρέσει με τις εβδομάδες του μοντέλου.

Screenshot